Deklaracja Dostępności

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: http://bip.mcs.wroc.pl/ oraz strony mcs.wroc.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2014-08-01. 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-29. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: 
  
Wstęp

Treści niedostępne cyfrowo: 
 1. Nie wszystkie elementy nietekstowe (grafiki, zdjęcia prezentujące istotne informacje) mają dodany tekst alternatywny lub opisy treści.
 2. Nie wszystkie pliki do pobrania (w formacie .pdf, .doc i inne) są przygotowane jako dostępne, tzn. nie mają struktury pozwalającej osobom niewidomym na ich przeglądanie lub też są skanami dokumentów. Tym samym nie ma możliwości ich odczytania za pomocą wspomagających programów komputerowych. Alternatywą dla części niedostępnych plików w formacie .pdf są pliki w formacie .doc.
 3. Nie wszystkie teksty zamieszczone w serwisie są napisane w sposób dostępny dla osób, które na co dzień nie posługują się językiem urzędowym. Pracujemy nad tym, żeby w nowo publikowanych tekstach wyjaśniać trudne słowa, rozwijać skróty oraz nie stosować niezrozumiałego słownictwa.
 4. Część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej.
 5. Nie wszystkie tabele posiadają nagłówki i podpisy.
 6. Niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują, a niektóre odnośniki w ramach jednego serwisu internetowego nie otwierają się w tym samym oknie.

Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia: 
 1. Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Pliki wideo z nagranych już transmisji nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji.
 2. Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu.
 3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 4. Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych. Dotyczy to również oświadczeń majątkowych, które są pisane ręcznie, następnie zeskanowane, a do których modyfikacji podmiot nie jest uprawniony.
 5. Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Biuletyn Informacji Publicznej Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław zawiera: 
 1. mapę serwisu, ułatwiającą dostęp do informacji znajdujących się na kolejnych podstronach,
 2. instrukcję obsługi,
 3. kontrast elementów na stronie jest realizowany przez osobną wersję kontrastową całego portalu, dostępną w nagłówku strony pod nazwą "Wersja dla słabowidzących".

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-30. 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław. 

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jarosław Zawiślak, jaroslaw.zawislak@mcs.wroc.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. 
  
Procedura wnioskowo-skargowa
Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących bip.mcs.wroc.pl odpowiada:
Dział Organizacyjno – Prawny MCS: 
e-mail: dop@mcs.wroc.pl 

Każdy ma prawo: 
 1. zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 2. zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 3. wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: 
 1. dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 2. wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 3. wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
  
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub elementu aplikacji mobilnej. 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Prezydenta Wrocławia: 
50-141 Wrocław, 
pl. Nowy Targ 1-8 
e-mail: kum@um.wroc.pl
tel. +48 71 777 77 77 

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna 

ul. Niepodległości  6   Stadion Sportowy  Zakrzów 
 • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku nie można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Pawłowicka 25   Stadion Sportowy  Pawłowice 
 • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Sołtysowicka 68  Stadion Sportowy  Sołtysowice 
 • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Żmigrodzka 243   Tor Kolarski 
 • budynek jest dla osób na wózkach,
 • toalety są dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Parkowa 14-16 Hala Sportowa Parkowa 
 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku nie można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. I.J Paderewskiego 35 Stadion Olimpijski / Strzelnica Sportowa / Pola Marsowe 
 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją jest …10… miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,

ul. Kominiarska 68 boisko Kominiarska 
 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach, 
 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością, 
 • przed budynkiem jest …1…. miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, 
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 ul. Kosmonautów 1 Kąpielisko ,,Glinianki" 
 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach, 
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, 
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, 
 • do budynku nie można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
ul. Chopina 27 Kąpielisko ,,Morskie Oko" 

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością, 
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, 
 • do budynku nie można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
ul. Kłokoczycka 3 Basen ,,Kłokoczyce" 

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością, 
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, 
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, 
 • do budynku nie można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
ul. Osiniecka Boisko Sportowe „Osiniecka” 

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością, 
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, 
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, 
 • do budynku nie można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
ul. Harcerska 25 Kąpielisko „Oporów” 

 • lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością, 
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, 
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
ul. Kadłubka 1 Boisko sportowe „Kadłubka” 

 • lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach, 
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością, 
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, 
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, 
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
ul. Racławicka 62 Korty tenisowe „Racławicka” 

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością, 
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, 
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
Bulwar Dunikowskiego Przystań 
  
 • lokalizacja nie jest dostępny dla osób na wózkach, 
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością, 
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, 
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, 
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem, 
ul. Orzechowa Boisko sportowe 

 • lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach, 
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, 
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
ul. Świeradowska Górka Bardzka 

 • lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach, 
 • brak toalet, 
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, 
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
Przystań Marii i Lecha Kaczyńskich 
 • lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach, 
 • brak toalet,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, 
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
ul. Sopocka 23 Boisko wielofunkcyjne
  
 • lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością, 
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, 
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, 
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
ul. Pułtuska 13 Korty tenisowe 

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach, 
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością, 
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, 
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
ul. Weigla Boiska piłki plażowej w Parku Skowronim 

 • lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach, 
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością, 
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, 
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, 
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
ul. Gałowska Boisko sportowe 

 • lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością, 
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, 
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, 
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
ul. Na Niskich Łąkach 8 Stadion Sportowy Oławka 
 • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
ul. Sztabowa 10 Stadion Sportowy Sztabowa 
 • budynek jest dla osób na wózkach,
 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
ul. Strachowskiego 53 Boisko Sportowe Ołtaszyn 
 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością, jest w trakcie przebudowy, po przebudowie 2 miejsca
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
ul. Wiaduktowa Stadion Sportowy Brochów 
 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
ul. Terenowa 34-38 Boisko Sportowe Terenowa 
 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
ul. Gwarna 10 Sala Sportowa i Korty Tenisowe Gwarna 
 • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
ul. Lotnicza 72 Stadion Sportowy Lotnicza 
 • w kompleksie znajdują się dwa budynki, jeden z nich jest dostosowany do potrzeb osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc dla osób z niepełnosprawnościami,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
ul. Kosmonautów 316 Stadion Sportowy Leśnica 
 • lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
ul. Legnicka 65b Centrum Sportów Ekstremalnych 
 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją są 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
ul. Poznańska Hala Sportowa 
 • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
  
Informacja o dostępności tłumacza języka migowego: 
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław nie zapewnia tłumacza języka migowego. 

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych 
Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach. 

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę. Zdefiniowane skróty klawiaturowe: 
 1. przejdź do głównego menu 
 2. przejdź do treści 
 3. przejdź do wyszukiwarki 
 4. przejdź do mapy serwisu 
W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki: 
 1. Dla przeglądarki OPERA, CHROME, SAFARI i INTERNET EXPLORER Lewy ALT + „klawisz skrótu” 
 2. Dla przeglądarki MOZILLA Lewy ALT + SHIFT + „klawisz skrótu”

 

metryczka


Wytworzył: Piotr Schmidt (30 października 2020)
Opublikował: Piotr Schmidt (30 października 2020, 11:21:32)

Ostatnia zmiana: Piotr Schmidt (27 kwietnia 2021, 13:56:23)
Zmieniono: plik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1733