Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (2)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (3)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

uzasadnienie wyboru: Treść uzasadnienia stanowi załącznik nr 2 poniżej


Wytworzył: Danuta Patuszyńska (13 czerwca 2022)
Wprowadził: Danuta Patuszyńska (13 czerwca 2022, 14:57:05)stanowisko:

Specjalista ds.technicznych

miejsce pracy: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
termin składania dokumentów: 13 czerwca 2022  10:00
1. Kandydat ubiegający się o ww. stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania:
   1) absolwent lub student ostatnich lat kierunków technicznych,
   2) znajomość przepisów: Ustawy o zamówieniach publicznych, Ustawy Prawa Budowlanego,
   3) umiejętność pracy w zespole,
   4) komunikatywność,
   5) obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 ze zm.),
   6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   7) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Wymagania dodatkowe:
   1) bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
   2) samodzielność,
   3) efektywna organizacja pracy,
   4) dokładność,
   5) komunikatywność,
   6) sumienność,
   7) zaangażowanie,
   8) wysoka kultura osobista,
   9) bezkonfliktowość.
3. Do głównych zadań wykonywanych przez osobę zatrudnioną na tym stanowisku będzie należało:
    1) Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizowanych zamówień publicznych
    2) Organizowanie i realizowanie kontroli wykonania: inwestycji technicznych, remontów, konserwacji obiektów, którymi zarządza MCS Wrocław
    3) Nadzór nad firmami prowadzącymi działalność usługową w zakresie obsługi technicznej obiektów MCS Wrocław
     4) Przygotowanie harmonogramów rocznych przeglądów budynków i urządzeń, remontów i inwestycji
     5) Nadzór nad bieżącą eksploatacją i zużyciem mediów
     6) Realizacja zadań postawionych przed Działem Technicznym

4. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu kwietniu 2022 r., wynosił poniżej 6%. 
5. Warunki pracy: praca przy komputerze w wymiarze powyżej 4 godzin dziennie
6. Wymagane dokumenty:
   1) życiorys i  list motywacyjny - opatrzone własnoręcznym podpisem,
   2)  oryginał kwestionariusza osobowego według wzoru ( do pobrania tutaj: kwestionariusz osobowy (26kB) word ) wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji
   3)  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy i inne uprawnienia lub kwalifikacje,
   4)  oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem,
   5)   kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego),
   6)   oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych  - opatrzone własnoręcznym podpisem,
   7)   oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem,
   8)   kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski na koszt własny kandydata.
8. Dokumenty należy składać w Sekretariacie MCS, przy al. I. J.  Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko specjalista ds.  technicznych w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 czerwca 2022 r. do godz. 10.00.
9. W przypadku nie załączenia wymaganych w ogłoszeniu dokumentów oraz przekroczenia terminu oferta nie będzie rozpatrywana.
10. Do dalszej rekrutacji zapraszani będą kandydaci, którzy spełnili wymagania niezbędne określone  w ogłoszeniu oraz złożyli najciekawsze oferty.
11. Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław przy al. I. J.  Paderewskiego 35,  51-612 Wrocław.

 
Załączniki:
1. kwestionariusz osobowy (26kB) word
2. Informacja o wynikach naboru (102kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Danuta Patuszyńska (27 maja 2022)
Opublikował: Danuta Patuszyńska (27 maja 2022, 10:04:07)

Ostatnia zmiana: Danuta Patuszyńska (13 czerwca 2022, 14:57:05)
Zmieniono: Informacja o wynikach naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 220