Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (1)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (5)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Tomasz Juskowiak, Wrocław 
uzasadnienie wyboru: Treść uzasadnienia stanowi załącznik nr 2 poniżej


Wytworzył: Danuta Patuszyńska (22 lipca 2022)
Wprowadził: Danuta Patuszyńska (22 lipca 2022, 09:49:46)stanowisko:

Specjalista ds. obsługi jednostki

miejsce pracy: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
termin składania dokumentów: 20 lipca 2022  10:00
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU WROCŁAW
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. obsługi jednostki

w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.

Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie wyższe,
 • min. 3 lat w administracji publicznej,
 • prawo jazdy kat. B.
Pozostałe wymagania niezbędne z uwagi na specyfikację stanowiska.

Wymagania dodatkowe:
 • język angielski – biegły w mowie i piśmie,
 • znajomość specyfiki funkcjonowania jednostek samorządowych,
 • kultura osobista, dobra organizacja pracy, otwartość na wiedzę,  odporność na stres i praca pod presją czasu.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • przygotowanie cennika opłat za wynajem obiektów i pomieszczeń sportowych oraz pomieszczeń biurowych, a także powierzchni przeznaczonych na reklamę dla podmiotów zewnętrznych;
 • przygotowanie ofert sprzedażowych;
 • prowadzenie grafiku wynajmu obiektów;
 • przygotowywanie umów krótko i długoterminowych na wynajem powierzchni dla klubów sportowych;
 • przygotowywanie umów na wynajem powierzchni dla najemców komercyjnych;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z najemcami;
 • sporządzanie pism i projektów umów oraz ich archiwizowania;
 • sprawowanie nadzoru nad realizacją umów dotyczących udostępniania obiektów sportowych podmiotom zewnętrznym;
 • przygotowywanie merytorycznej części umów;
 • wsparcie w zakresie merytorycznym, w przygotowaniu odpowiedzi na wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej kierowane do jednostki;
Informacja o warunkach pracy:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022. poz. 530)  TAK
 
Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem (do pobrania tutaj: kwestionariusz osobowy (26kB) word ), opatrzony datą i własnoręcznym podpisem wraz ze zgodą na przetwarzania danych osobowych;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
 • zgoda na przetwarzania danych osobowych.
Uwaga:

Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy i tym podobne.
 
Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.
 
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Młodzieżowego Centrum Sportu, przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, w sekretariacie lub pocztą na adres Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko specjalista ds. obsługi jednostki w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lipca 2022 roku do godz. 10.
 
Oferty wysłane pocztą muszą wpłynąć do MCS Wrocław do dnia i godziny wskazanej powyżej.
Aplikacje, które wpłyną do MCS Wrocław po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczoną na stronie internetowej Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.

Załączniki:
1. kwestionariusz osobowy (26kB) word
2. Informacja o wynikach naboru (147kB) pdf   
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Danuta Patuszyńska (8 lipca 2022)
Opublikował: Danuta Patuszyńska (8 lipca 2022, 10:38:47)

Ostatnia zmiana: Danuta Patuszyńska (22 lipca 2022, 09:49:46)
Zmieniono: Informacja o wynikach naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 258