Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (1)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (5)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Adam Waśniewski, Wrocław 
uzasadnienie wyboru: Treść uzasadnienia stanowi załącznik nr 2 poniżej


Wytworzył: Danuta Patuszyńska (7 września 2022)
Wprowadził: Danuta Patuszyńska (7 września 2022, 12:20:28)stanowisko:

Specjalista ds. organizacji imprez i marketingu

miejsce pracy: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
termin składania dokumentów: 26 sierpnia 2022  10:00
 
 
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU WROCŁAW
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
 
Specjalista ds. organizacji imprez i marketingu - 3 etaty

w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
 
Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • wykształcenie średnie,
 • min. 2 lat na podobnym stanowisku,
 • prawo jazdy kat. B.
 Pozostałe wymagania niezbędne z uwagi na specyfikację stanowiska.
 
 Wymagania dodatkowe:
 • język angielski – biegły w mowie i piśmie,
 • kultura osobista, dobra organizacja pracy, otwartość na wiedzę,  odporność na stres i praca pod presją czasu.
 Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • opracowywanie sytemu identyfikacji wizualnej jednostki oraz organizowanych przez jednostkę imprez sportowych i rekreacyjnych;
 • opracowywanie projektów materiałów reklamowych MCS Wrocław i nadzór nad sposobem ich rozpowszechniania;
 • przygotowywanie prezentacji multimedialnych;
 • wykonywanie dla wszystkich komórek organizacyjnych tłumaczeń dokumentów wymagających przełożenia na języki obce;
 • opracowywanie kalendarza, harmonogramu, programu i kalkulacji kosztów imprez planowanych do zorganizowania przez MCS Wrocław;
 • przeprowadzenie imprez organizowanych przez MCS Wrocław;
 • współpraca z mediami w zakresie promocji usług oraz wydarzeń i zawodów sportowych organizowanych przez MCS Wrocław;
 • organizowanie konferencji prasowych;
Informacja o warunkach pracy:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022. poz. 530)  TAK.
 
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem (do pobrania tutaj: kwestionariusz osobowy (61kB) word ), opatrzony datą i własnoręcznym podpisem wraz ze zgodą na przetwarzania danych osobowych;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,
 • zgoda na przetwarzania danych osobowych.
Uwaga:

Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy i tym podobne.
 
Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane
i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.
 
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Młodzieżowego Centrum Sportu, przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, w sekretariacie lub pocztą na adres Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko specjalista ds. organizacji imprez i marketingu w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław”
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2022 roku do godz. 10.
 
Oferty wysłane pocztą muszą wpłynąć do MCS Wrocław do dnia i godziny wskazanej powyżej.
Aplikacje, które wpłyną do MCS Wrocław po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczoną na stronie internetowej Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej
w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.

Załączniki:
1. kwestionariusz osobowy (61kB) word
2. Informacja o wynikach naboru (139kB) pdf   
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Danuta Patuszyńska (12 sierpnia 2022)
Opublikował: Danuta Patuszyńska (12 sierpnia 2022, 09:53:18)

Ostatnia zmiana: Danuta Patuszyńska (7 września 2022, 12:20:28)
Zmieniono: Informacja o wynikach naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 255