Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (2)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (2)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

uzasadnienie wyboru: Treść uzasadnienia stanowi załącznik nr 2 poniżej


Wytworzył: Danuta Patuszyńska (15 września 2023)
Wprowadził: Danuta Patuszyńska (15 września 2023, 14:31:54)stanowisko:

Specjalista ds. administracyjnych

miejsce pracy: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
termin składania dokumentów: 11 września 2023  10:00
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU WROCŁAW
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista ds. administracyjnych - 1 etat
( nazwa stanowiska pracy )
 
w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
 
Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie, 
 • ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, 
 • wykształcenie średnie techniczne; min. 5 lat stażu pracy.
Pozostałe wymagania niezbędne z uwagi na specyfikację stanowiska.
 
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów ustaw: ustawa o samorządzie gminnym, prawo zamówień publicznych, prawo budowlane; 
 • obsługa pakietu Office; 
 • prawo jazdy kat. B;  
 • kultura osobista, dobra organizacja pracy, otwartość na wiedzę, odporność na stres i praca pod presją czasu.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie spraw związanych z inwestycjami, remontami i serwisami realizowanymi przez MCS Wrocław;
 • udział w opracowywaniu programów, koncepcji, dokumentacji projektowych dla zadań realizowanych przez jednostkę;
 • opracowywanie szczegółowych założeń dla dokumentacji projektowo-kosztorysowych, programów funkcjonalno-użytkowych;
 • opracowywanie zakresów i technologii wykonania remontów dla zadań realizowanych przez jednostkę;
 • przygotowywanie wniosków w ramach programów finansowania inwestycji ze środków krajowych i unijnych;
 • przygotowywanie dokumentacji dla potrzeb organizowanych postępowań przetargowych;
 • koordynowanie i udział w pracach nadzoru inwestorskiego firm zewnętrznych;
 • przygotowywanie oraz przeprowadzanie odbiorów nadzorowanych robót budowlanych;
 • rozliczanie rzeczowe realizowanych robót budowlanych;
 • udział w koordynowaniu prac związanych z diagnozą techniczną budynków;
 • udział w prowadzeniu rejestrów i zbiorów MCS w zakresie realizowanych przez dział zadań;
 • sprawowanie kontroli i uczestnictwo w czynnościach ustalania granic i podziału nieruchomości, prowadzonych przez właściwe ds. geodezji i kartografii organy;
 • udział w organizacji imprez realizowanych przez MCS;
 • sporządzanie szczegółowego opisów przedmiotu zamówienia dla realizowanych zadań.
Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
 • odpowiedzialność porządkowa (dotyczy przestrzegania przez pracownika przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w danym przedsiębiorstwie). 
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi (dotyczy powierzonych pracownikowi pieniędzy do rozliczenia lub zwrotu oraz innego mienia powierzonego pracownikowi do rozliczenia lub zwrotu).
Informacja o warunkach pracy:
 
Miejsce pracy: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
 
Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.
 
Czas pracy: ośmiogodzinny  czas pracy na dobę i przeciętnie 40-godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 
Materiały i urządzenia, których pracownik będzie używał w czasie pracy: kserokopiarka, komputer, telefon służbowy (zgodnie z przepisami BHP ).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022. poz. 530)  TAK.
 
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem; 
 • kwestionariusz osobowy, do pobrania tutaj --> kwestionariusz osobowy (22kB) word zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem wraz ze zgodą na przetwarzania danych osobowych; 
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie; 
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem; 
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem; 
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, zgoda na przetwarzania danych osobowych.
Uwaga:

Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy i tym podobne.
 
Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony
w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje
nadmiarowe nie podlegają ocenie.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.
 
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Młodzieżowego Centrum Sportu, przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, w sekretariacie lub pocztą na adres Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko specjalista ds. administracyjnych w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 września 2023 roku do godz. 10.
 
Oferty wysłane pocztą muszą wpłynąć do MCS Wrocław do dnia i godziny wskazanej powyżej.
Aplikacje, które wpłyną do MCS Wrocław po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczoną na stronie internetowej Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.

Załącznik:
1. kwestionariusz osobowy (22kB) word
2. Informacja o wynikach naboru (108kB) pdf
  
 

metryczka


Wytworzył: Danuta Patuszyńska (30 sierpnia 2023)
Opublikował: Danuta Patuszyńska (30 sierpnia 2023, 12:08:17)

Ostatnia zmiana: Danuta Patuszyńska (15 września 2023, 14:31:54)
Zmieniono: Informacja o wynikach naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 456