Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław

Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej - Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


  Treści niedostępne

 • Nie ma ostrzeżenia przed otwarciem nowego okna/zakładki w przeglądarce,
 • Wygląd menu nie jest takie same na wszystkich stronach,
 • Tytuły stron nie posiadają poprawnej struktury,
 • Złożony element graficzny nie posiada poszerzonego opisu,
 • Na każdej stronie jest nagłówek, jednak nie opisują one treści danej podstrony,
 • Tabele prezentujące dane nie posiadają poprawnie zdefiniowanych nagłówków połączonych z danymi,
 • Tabele prezentujące dane nie posiadają tytułu oraz opisu,
 • Linki menu nie są zgrupowane w kodzie w listę,
 • Niektóre elementy nie posiadają odpowiedniego kontrastu, 
 • Linki tekstowe nie są poprawnie wyróżnione wizualnie,
 • Strona nie posiada odpowiedniej deklaracji języka, 
 • W kodzie strony są elementy HTML służące prezentacji,
 • Dokumenty do pobrania nie są dostępne cyfrowo.


 • Wyłączenia

 • Filmy opublikowane przed 23 września 2020 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Pliki wideo z nagranych już transmisji nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani audiodeskrypcji,
 • Dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r. są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, chyba, że ich zawartość jest niezbędna do realizacji zadań podmiotu, 
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności, 
 • Pliki wytworzone przez inne podmioty niż Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych. Dotyczy to również oświadczeń majątkowych, które są pisane ręcznie, następnie zeskanowane, a do których modyfikacji podmiot nie jest uprawniony,
 • Treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:  Jarosław Zawiślak.
 • E-mail: jaroslaw.zawislak@mcs.wroc.pl
 • Telefon: 71 73-34-060

 • Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
 • Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Wrocławia
 • Adres: 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
 • E-mail: kum@um.wroc.pl
 • Telefon: +48 71 777 77 77
 • Skargę można złożyć również do  Rzecznika Praw Obywatelskich.


  Dostępność architektoniczna

  Stadion Olimpijski – Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją jest 10 miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.
 • Pola Marsowe – Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, al. I. J. Paderewskiego 35

 • boiska są dostępne dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed boiskiem / lokalizacją są miejsca parkingowe, są to ogólnie dostępne miejsca, bez oznaczenia dla osób z niepełnosprawnością,
 • na boisku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • na boisko można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Żmigrodzka 243 / Tor Kolarski - MCS nie posiada żadnego zaplecza (budynku)

 • przed budynkiem / lokalizacją brak miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością

 • ul. Parkowa 14-16  / Hala Sportowa Parkowa

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją brak miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Pawłowicka 13 / Stadion Sportowy Pawłowice

 • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją brak miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Sołtysowicka 68 / Stadion piłkarski

 • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Niepodległości 6 / Stadion sportowy Zakrzów

 • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem / lokalizacją  Brak miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • Stadion Lotnicza

 • budynek administracyjny jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety i szatnie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem są asfaltowe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • na obiekcie nie można skorzystać z tłumacza języka migowego – ale jeśli wystąpi taka potrzeba to nie ma przeciwskazań do korzystania z tłumacza (leży to po stronie wynajmującego obiekt)
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • Stadion Leśnica
  Obiekt w trakcie realizacji inwestycji, która uwzględnia korzystanie z obiektu przez osoby z niepełnosprawnością.


  Skatepark

 • budynek  jest dostępny dla osób na wózkach,
 • brak toalety dla osób na wózkach,
 • przed budynkiem są  miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • na obiekcie nie można skorzystać z tłumacza języka migowego – ale jeśli wystąpi taka potrzeba to nie ma przeciwskazań do korzystania z
 • tłumacza (leży to po stronie wynajmującego obiekt)
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • Sala Poznańska

 • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach, 
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością, 
 • przed budynkiem / lokalizacją nie ma miejsc parkingowych, 
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego, 
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem
 • ul. Na Niskich Łąkach 8 /STADION SPORTOWY „OŁAWKA”

 • budynek  nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • boiska  są dostępne  dla osób na wózkach
 • toalety  nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem  NIE MA miejsc parkingowych  dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • na obiekt  i do budynku można  wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Sztabowa 101 /STADION PIŁKARSKI „SZTABOWA”

 • obiekt  jest  dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są  dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem  nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku  nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść  z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Strachowskiego 53 / BOISKO PIŁKARSKIE „OŁTASZYN”

 • budynek nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed lokalizacją  nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • na obiekt  można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Wiaduktowa / STADION SPORTOWY „BROCHÓW”

 • obiekt  jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety  nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem  nie ma miejsc parkingowych  dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • na obiekt można  wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Terenowa 34-38 / BOISKO SPORTOWE „TERENOWA”

 • obiekt  jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety  są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed lokalizacją  nie ma miejsc parkingowych  dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • na obiekt można  wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Gwarna 10 / SALA SPORTOWA I KORTY TENISOWE „GWARNA”

 • budynek  nie jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety  nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem  nie ma miejsc parkingowych  dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można  wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Kominiarska 68, 51-180 Wrocław / Boisko ,,Kominiarska”

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem  jest jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • Ul. Chopina 27, 51-612 Wrocław / Kąpielisko Morskie Oko

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.
 • ul. Kosmonautów 1/ Kąpielisko ,,Glinianki" 

 • Lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem nie ma  miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Kłokoczycka 3/ Basen ,,Kłokoczyce" 

 • Lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Osiniecka Boisko Sportowe „Osiniecka” 

 • Lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed lokalizacją nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Harcerska 25/ Kąpielisko „Oporów” 

 • Lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • toalety są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed lokalizacją nie ma miejsca go dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Kadłubka 1/ Boisko sportowe „Kadłubka” 

 • Lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed lokalizacją nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • Bulwar Dunikowskiego/ Przystań Dunikowskiego

 • Lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • brak toalet,
 • przed lokalizacją nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Orzechowa/ Boisko ,,Orzechowa”

 • Lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed lokalizacją nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Świeradowska/ Górka Bardzka 

 • Lokalizacja nie jest dostępna dla osób na wózkach,
 • brak toalet,
 • przed lokalizacją nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • Przystań Marii i Lecha Kaczyńskich 

 • Lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • brak toalet,
 • przed lokalizacją nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Sopocka 23/ Boisko wielofunkcyjne ,,Sopocka”

 • Lokalizacja nie jest dostępna dla osób na wózkach,
 • brak toalet,
 • przed lokalizacją nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Weigla/ Boiska do piłki plażowej w Parku Skowronim 

 • Lokalizacja nie jest dostępna dla osób na wózkach,
 • brak toalet,
 • przed lokalizacją nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Gałowska/ Boisko do piłki nożnej

 • Lokalizacja jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed lokalizacją nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Racławicka 62/ Korty tenisowe ,,Racławicka”

 • budynek jest dostępny dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed budynkiem nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Maślicka/ Boisko Wielofunkcyjne ,,Maślice”

 • Lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed lokalizacją nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Wojanowska/ Boisko ,,Stabłowice”

 • Lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • brak toalet,
 • przed lokalizacją są nie ma miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Sygnałowa 23/ Boisko trawiaste

 • Lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • brak toalet,
 • przed lokalizacją nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • istnieje/nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Trawowa/ Boisko do piłki nożnej ,,Trawowa”

 • Lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • toalety nie są dostępne dla osób z niepełnosprawnością,
 • przed lokalizacją nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Ślężna/ Skatepark ul. Ślężna

 • Lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • brak toalet,
 • przed nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Kamieńskiego/ boisko do piłki nożnej

 • Lokalizacja jest dostępna dla osób na wózkach,
 • brak toalet,
 • przed lokalizacją nie ma miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • ul. Weigla/ Boisko do piłki nożnej w Parku Skowronim

 • Lokalizacja nie jest dostępna dla osób na wózkach,
 • brak toalet,
 • przed lokalizacją nie ma miejsc parkingowego dla osób z niepełnosprawnością,
 • w lokalizacji nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • do lokalizacji można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • nie istnieje możliwość zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • Boisko Wielofunkcyjne "Kamieńskiego"

 • brak budynku, teren sportowo – rekreacyjny, obiekt dostępny dla osób na wózkach,
 • brak toalet
 • brak miejsc parkingowych (teren osiedlowy)
 • na obiekcie nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • na obiekt można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • brak stałej obsługi obiektu - brak możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • Zielona Plaża nad Odrą

 • brak budynku, teren parkowy, obiekt dostępny dla osób na wózkach,
 • brak toalet
 • brak miejsc parkingowych i możliwości dojazdu samochodem (teren parkowy nad wodą)
 • na obiekcie nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • na obiekt można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • brak stałej obsługi obiektu - brak możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.

 • Boisko Sportowe "Grapowa"

 • brak budynku, teren sportowo - rekreacyjny, obiekt dostępny dla osób na wózkach
 • brak toalet
 • brak miejsc parkingowych
 • na obiekcie nie można skorzystać z tłumacza języka migowego,
 • na obiekt można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem,
 • brak stałej obsługi obiektu - brak możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia innej osoby.
 •  

  Inne informacje i oświadczenia

  Informacja o dostępności tłumacza języka migowego 
  Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław nie zapewnia tłumacza języka migowego. 


  Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych 

  Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

 • Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach. 
 • Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie.
 • Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji.
 • Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika.
 • Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.
 • Zdefiniowane skróty klawiaturowe: przejdź do głównego menu przejdź do treści przejdź do wyszukiwarki przejdź do mapy serwisu 
 • W celu wywołania danego skrótu, należy wcisnąć kombinację klawiszy odpowiednią dla używanej przeglądarki: Dla przeglądarki OPERA, CHROME, SAFARI i INTERNET EXPLORER Lewy ALT + „klawisz skrótu” Dla przeglądarki MOZILLA Lewy ALT + SHIFT + „klawisz skrótu”

 • Raport dostępności 2021.pdf (106kB) pdf  

  metryczka


  Wytworzył: Piotr Schmidt (30 października 2020)
  Opublikował: Piotr Schmidt (30 października 2020, 11:21:32)

  Ostatnia zmiana: Szymon Małecki (4 kwietnia 2022, 11:20:21)
  Zmieniono: Aktualizacja treści

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 8987