Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (1)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (4)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

uzasadnienie wyboru: Treść uzasadnienia stanowi załącznik nr 2 poniżej


Wytworzył: Danuta Patuszyńska (20 lutego 2024)
Wprowadził: Danuta Patuszyńska (20 lutego 2024, 14:58:53)stanowisko:

Pracownik w dziale kadr i płac

miejsce pracy: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
termin składania dokumentów: 16 lutego 2024  10:00
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU WROCŁAW
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Pracownik w dziale kadr i płac

w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
 
Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania.

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie; 
 • ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie; 
 • wykształcenie wyższe; 
 • doświadczenie zawodowe: min. 5 lat stażu pracy.

Pozostałe wymagania niezbędne z uwagi na specyfikację stanowiska.

Znajomość przepisów ustaw :

 • Ustawy o pracownikach samorządowych;
 • Ustawy o ochronie danych osobowych;
 • Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych;
 • Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;
 • Znajomość przepisów Kodeksu pracy;
 • Znajomość przepisów Kodeksu cywilnego;
Wymagania dodatkowe:
 • Wymagany staż pracy w kadrach – 3 lata;
 • Znajomość obsługi programu enova 365;
 • Obsługa pakietu Office oraz Excel;
Predyspozycje osobowościowe: kultura osobista, dobra organizacja pracy, otwartość na wiedzę, odporność na stres i praca pod presją czasu.  
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie całości spraw kadrowych oraz płac, w tym realizacji przyjętej w MCS polityki kadrowej;
 • gromadzenie zbioru akt osobowych pracowników MCS;
 • obsługa i nadzór na prawidłowym gromadzeniem danych w zintegrowanym systemie kadrowo-płacowym MCS;
 • realizacja procedur naboru na wolne stanowiska kierownicze, urzędnicze lub obsługi, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
 • sporządzanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy oraz zmianą warunków pracy;
 • zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS;
 • sporządzanie deklaracji, raportów i korekt ZUS;
 • kontrola obiegu dokumentów i informacji kadrowo-płacowych w MCS, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych;
 • opracowywanie części merytorycznej projektów regulaminów i zarządzeń dotyczących spraw kadrowo-płacowych w MCS, w tym regulaminów pracy i wynagradzania oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • opracowywanie procedur okresowej oceny pracowników jednostki;
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich;
 • weryfikacja poprawności prowadzenia kart ewidencji czasu pracy oraz sporządzania miesięcznych harmonogramów czasu pracy w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa pracy oraz przyjętych w MCS regulacji;
 • prowadzenie rachuby płac, w tym terminowego i prawidłowego sporządzania list wynagrodzeń, zasiłków ubezpieczenia społecznego, nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych;
 • weryfikacja poprawności wystawionych rachunków z tytułu realizacji umów zleceń i umów o dzieło;
 • przyjmowanie oświadczeń podatkowych;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych;
 • sporządzanie na wniosek pracowników jednostki zaświadczeń potwierdzających zatrudnienie, wysokość otrzymywanego wynagrodzenia oraz zgłaszania do ubezpieczenia społecznego;
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia, w szczególności na potrzeby GUS, PFRON oraz Kierownictwa MCS;
 • prowadzenie ogółu spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi;
 • opracowywanie w ustalonym terminie projektu prowizorium budżetowego ZFŚS na nadchodzący rok kalendarzowy, uzgodnionego z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w MCS albo przedstawicielami pracowników;
 • informowanie komisji socjalnej o okolicznościach i sprawach personalnych mających wpływ na podejmowane przez komisję socjalną decyzje w związku z rozpatrywanymi wnioskami pracowników MCS;
 • prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dotyczących zjawisk mobbingowych w MCS;
 • opracowywanie, w porozumieniu z Dyrektorem i Zastępcami Dyrektora oraz Kierownikami komórek organizacyjnych, planów szkolenia pracowników jednostki w celu podnoszenia ich kwalifikacji zawodowych;
 • organizowanie służby przygotowawczej dla nowych pracowników MCS;
 • sporządzanie planu zamówień publicznych dla realizowanych zadań, obejmującego szczegółowe określenie przedmiotu oraz szacunkowej wartości danego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i przyjętymi w jednostce uregulowaniami;
 • sporządzanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla realizowanych zadań w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, dokładny i zrozumiały oraz uwzględniający wszystkie wymagania Zamawiającego i związane z tym okoliczności;
 • szacowanie wartości zamówienia dla realizowanych zadań z należytą starannością w szczególności zgodnie z art. 28-36 ustawy PZP;
 • rzetelne oraz w sposób przejrzysty i zawierający wszelkie wymagania – sporządzanie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego stosowanie do treści obowiązującego w MCS Wrocław Regulaminu zamówień publicznych;
 • wsparcie w zakresie merytorycznym, w przygotowaniu odpowiedzi na wnioski w trybie dostępu do informacji publicznej kierowane do jednostki;
 • wsparcie w zakresie merytorycznym, w przygotowaniu odpowiedzi na skargi i wnioski składane do Dyrektora;
 • realizacja oraz prawidłowego stosowania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów prawa krajowego z zakresu ochrony danych osobowych.
Informacja o warunkach pracy:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022. poz. 530)  TAK.
 
Miejsce pracy: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław. al. Ignacego Jana Paderewskiego 35,  51-612 Wrocław.
 
Stanowisko pracy: Praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem; 
 • kserokopie świadectw pracy; 
 • kwestionariusz osobowy, do pobrania tutaj --> kwestionariusz osobowy (28kB) word  zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych; 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie; 
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem; 
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych; zgoda na przetwarzania danych osobowych;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
Uwaga:

Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy i tym podobne.
 
Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony
w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.
 
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, przy
al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław lub pocztą na adres Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko pracownik w dziale kadr i płac w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2024 roku do godz. 10:00.
 
Oferty wysłane pocztą muszą wpłynąć do MCS Wrocław do dnia i godziny wskazanej powyżej.
Aplikacje, które wpłyną do MCS Wrocław powyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.

Załącznik:
1. kwestionariusz osobowy (28kB) word   
2. Informacja o wynikach naboru (105kB) pdf
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Danuta Patuszyńska (6 lutego 2024)
Opublikował: Danuta Patuszyńska (6 lutego 2024, 14:35:29)

Ostatnia zmiana: Danuta Patuszyńska (20 lutego 2024, 14:58:53)
Zmieniono: Informacja o wynikach naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 810