Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (1)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (4)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Michał Leśniak, Wrocław 
uzasadnienie wyboru: Treść uzasadnienia stanowi załącznik nr 2 poniżej.


Wytworzył: Danuta Patuszyńska (6 marca 2024)
Wprowadził: Szymon Małecki (6 marca 2024, 15:08:21)stanowisko:

Pracownik w Dziale Organizacji Imprez

miejsce pracy: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
termin składania dokumentów: 29 lutego 2024  10:00
OGŁOSZENIE O NABORZE
 
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU WROCŁAW
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Pracownik Działu Organizacji Imprez - 1 etat
( nazwa stanowiska pracy )
 
w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
 
Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie; 
 • ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; 
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • wykształcenie wyższe.
Pozostałe wymagania niezbędne z uwagi na specyfikację stanowiska.
 
Wymagania dodatkowe:
 • znajomość przepisów ustaw: ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, ustawy prawo zamówień publicznych; 
 • obsługa pakietu Office;
 • prawo jazdy kat. B;
 • kultura osobista, dobra organizacja pracy, otwartość na wiedzę, odporność na stres i praca pod presją czasu.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • organizacja, współorganizacja oraz koordynowanie imprez organizowanych na obiektach MCS Wrocław a także na innych obiektach;
 • przygotowanie, procedowanie umów, protokołów oraz innych dokumentów związanych z zakresem działu;
 • udzielanie odpowiedzi na przychodzące pisma z zakresu działalności działu;
 • koordynowanie harmonogramu imprez wraz z pozostałymi Kierownikami, uzupełniając kalendarz planowanych imprez;
 • kontakt z partnerami oraz podmiotami zewnętrznymi w ramach wsparcia przy organizacji imprez;
 • zarządzanie powierzonymi magazynami, służącymi do przechowywania sprzętów Działu Organizacji Imprez, utrzymanie porządku i prowadzenie spisu wszystkich znajdujących się w magazynie przedmiotów;
 • współpraca z Działem Marketingu i Komunikacji przy promowaniu imprez oraz bieżące informowanie o działaniach działu;
 • zakupy niezbędnego sprzętu sportowego służącego działalności eventowej działu, po konsultacji z bezpośrednim przełożonym oraz Zastępcą Dyrektora ds. Organizacji Imprez, Marketingu i Obsługi Obiektów;
 • przygotowanie, realizacja oraz rozliczenie imprez organizowanych na terenie obiektów MCS Wrocław oraz pozostałych imprez wskazanych przez kierownika działu;
 • przygotowywanie imprez firmowych, promocyjnych a także pozostałych eventów;
 • sporządzanie planu zamówień publicznych dla realizowanych zadań, obejmującego szczegółowe określenie przedmiotu oraz szacunkowej wartości danego zamówienia, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i przyjętymi w jednostce uregulowaniami;
 • sporządzanie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dla realizowanych zadań w sposób jednoznaczny, wyczerpujący, dokładny i zrozumiały oraz uwzględniający wszystkie wymagania Zamawiającego i związane z tym okoliczności;
 • opracowywanie kalendarza, harmonogramu, programu i kalkulacji kosztów imprez sportowych i rekreacyjnych planowanych do zorganizowania przed Jednostkę;
 • prowadzenie i koordynowanie działań Biur Organizacyjnych powołanych w ramach organizowanych imprez;
 • wykonywanie innych poleceń przełożonego w ramach posiadanych kompetencji i zajmowanego stanowiska.
Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
 • odpowiedzialność porządkowa (dotyczy przestrzegania przez pracownika przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w danym przedsiębiorstwie); 
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi (dotyczy powierzonych pracownikowi pieniędzy do rozliczenia lub zwrotu oraz innego mienia powierzonego pracownikowi do rozliczenia lub zwrotu).
Informacja o warunkach pracy:
 
Miejsce pracy:  Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
 
Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.
 
Czas pracy: ośmiogodzinny  czas pracy na dobę i przeciętnie 40-godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 
Materiały i urządzenia, których pracownik będzie używał w czasie pracy: kserokopiarka, komputer, telefon służbowy (zgodnie z przepisami BHP ).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.
O stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2022. poz. 530)  TAK.
 
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem; 
 • kwestionariusz osobowy, do pobrania tutaj --> kwestionariusz osobowy (28kB) word   zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych; 
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie; 
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem; 
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem; 
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych; zgoda na przetwarzania danych osobowych.
Uwaga:

Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy i tym podobne.
 
Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony
w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje
nadmiarowe nie podlegają ocenie.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.
 
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Młodzieżowego Centrum Sportu, przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, w sekretariacie lub pocztą na adres Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko - Pracownik Działu Organizacji Imprez w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 lutego 2024 roku do godz. 10.
 
Oferty wysłane pocztą muszą wpłynąć do MCS Wrocław do dnia i godziny wskazanej powyżej.
Aplikacje, które wpłyną do MCS Wrocław po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczoną na stronie internetowej Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.

Załącznik:
1. kwestionariusz osobowy (28kB) word   
2. Informacja o wynikach naboru (133kB) pdf  
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Danuta Patuszyńska (20 lutego 2024)
Opublikował: Danuta Patuszyńska (20 lutego 2024, 07:50:50)

Ostatnia zmiana: Szymon Małecki (6 marca 2024, 15:08:21)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 710