Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (1)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (4)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

uzasadnienie wyboru: Treść uzasadnienia stanowi załącznik nr 2


Wytworzył: Danuta Patuszyńska (20 marca 2024)
Wprowadził: Danuta Patuszyńska (20 marca 2024, 15:00:01)stanowisko:

Pracownik w dziale kadr i płac

miejsce pracy: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
termin składania dokumentów: 18 marca 2024  10:00
OGŁOSZENIE O NABORZE
 
DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU WROCŁAW
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Pracownik w dziale kadr i płac - 1 etat

 
w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
 
Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
 • ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • wykształcenie średnie.
Znajomość  przepisów ustaw:
 • ustawy o pracownikach samorządowych; 
 • ustawy o ochronie danych osobowych; 
 • ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; 
 • ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; 
 • ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych; 
 • znajomość przepisów Kodeksu pracy; 
 • znajomość przepisów Kodeksu cywilnego.
Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe; 
 • doświadczenie zawodowe związane z pracą w kadrach oraz naliczaniem płac; 
 • znajomość obsługi programu enova 365;
 • znajomość obsługi programu Płatnik;
 • obsługa pakietu Office oraz Excel.
Predyspozycje osobowościowe: kultura osobista, dobra organizacja czasu pracy, otwartość na wiedzę i odporność na stres i praca pod presją czasu.
 
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie całości spraw kadrowych oraz płac, w tym realizacji przyjętej w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław polityki kadrowej;
 • gromadzenie zbioru akt osobowych pracowników Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław;
 • obsługa i nadzór nad prawidłowym gromadzeniem danych w zintegrowanym systemie kadrowo-płacowym Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław;
 • sporządzanie deklaracji, raportów i korekt ZUS;
 • sporządzanie deklaracji podatkowych.
Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
 • odpowiedzialność porządkowa (dotyczy przestrzegania przez pracownika przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w danym przedsiębiorstwie);
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi (dotyczy powierzonych pracownikowi pieniędzy do rozliczenia lub zwrotu oraz innego mienia powierzonego pracownikowi do rozliczenia lub zwrotu).
 
Informacja o warunkach pracy:
 
Miejsce pracy:  Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
 
Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.
 
Czas pracy: ośmiogodzinny  czas pracy na dobę i przeciętnie 40-godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
 
Materiały i urządzenia, których pracownik będzie używał w czasie pracy: kserokopiarka, komputer, telefon służbowy (zgodnie z przepisami BHP ).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

 
Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • kwestionariusz osobowy, do pobrania tutaj --> kwestionariusz osobowy (28kB) word  zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem wraz ze zgodą na przetwarzania danych osobowych;
 • kopie świadectw pracy; 
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie; 
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem; 
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, zgoda na przetwarzania danych osobowych.
Uwaga:

Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy i tym podobne.
 
Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony
w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje
nadmiarowe nie podlegają ocenie.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.
 
Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław lub pocztą na adres Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko pracownik w dziale kadr i płac w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2024 roku do godz. 10.00.
 
Oferty wysłane pocztą muszą wpłynąć do MCS Wrocław do dnia i godziny wskazanej powyżej.
Aplikacje, które wpłyną do MCS Wrocław po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczoną na stronie internetowej Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.

Załącznik:
1. kwestionariusz osobowy (28kB) word  
2. Informacja o wynikach naboru (106kB) pdf  
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Danuta Patuszyńska (8 marca 2024)
Opublikował: Danuta Patuszyńska (8 marca 2024, 08:06:40)

Ostatnia zmiana: Danuta Patuszyńska (20 marca 2024, 15:00:01)
Zmieniono: Informacja o wynikach naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 566