Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (1)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (4)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Katarzyna Cieślik, Wrocław 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała posiadanie odpowiednich predyspozycji, wiedzy i umiejętności gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku pracownika do spraw kadr i płac - Informacja o wyniku stanowi załącznik nr 2


Wytworzył: Szymon Małecki (10 kwietnia 2024)
Wprowadził: Szymon Małecki (10 kwietnia 2024, 13:53:08)stanowisko:

Pracownik do spraw kadr i płac

miejsce pracy: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
termin składania dokumentów: 4 kwietnia 2024  10:00
OGŁOSZENIE O NABORZE

DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU WROCŁAW
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Pracownik do spraw kadr i płac - 1 etat

w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
 
Kandydat ubiegający się o w/w stanowisko musi spełniać niezbędne wymagania.

Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
 • ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • wykształcenie średnie.
Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe związane z pracą w kadrach oraz naliczaniem płac
 • wykształcenie wyższe;
 • znajomość obsługi programu enova365;
 • znajomość obsługi programu Płatnik;
 • obsługa pakietu MS Office.
Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie akt osobowych zgodnie z wymaganiami prawa pracy;
 • przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy, także na podstawie umów cywilnoprawnych oraz zmianami w warunkach pracy i płacy;
 • przygotowywanie list płac dla pracowników i zleceniobiorców oraz obsługa i nadzór nad prawidłowym gromadzeniem danych w systemie enova365;
 • obsługa systemu kadrowo-płacowego oraz programu Płatnik;
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy oraz miesięcznych harmonogramów czasu pracy;
 • kontrolowanie aktualności obowiązkowych badań lekarskich;
 • sporządzanie raportów i sprawozdań w zakresie spraw dotyczących zatrudnienia i płac;
 • podejmowanie współpracy z kierownictwem oraz pracownikami działu finansowo-księgowego;
 • prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych;
 • sporządzanie dokumentacji rozliczeniowej ZUS oraz weryfikacja deklaracji podatkowych PIT; 
 • naliczanie i raportowanie wpłat do PPK;
 • opracowywanie i aktualizowanie informacji o potrzebach kadrowych firmy oraz rekrutowanie i selekcjonowanie kandydatów do pracy;
 • współtworzenie regulaminów organizacyjnych jednostki.

Znajomość  przepisów ustaw: znajomość ustawy o pracownikach samorządowych zatrudnionych w jednostkach sektora finansów publicznych, praktyczna znajomość innych ustaw i przepisów regulujących pracę pracownika działu  kadr i płac m.in. przepisów Kodeksu pracy, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Predyspozycje osobowościowe: samodzielność i odpowiedzialność, kultura osobista, silna motywacja do pracy, dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu.

Zasady odpowiedzialności pracownika na stanowisku:
 • odpowiedzialność porządkowa (dotyczy przestrzegania przez pracownika przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kar za nieprzestrzeganie przepisów obowiązujących w danym przedsiębiorstwie);
 • odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi (dotyczy powierzonych pracownikowi pieniędzy do rozliczenia lub zwrotu oraz innego mienia powierzonego pracownikowi do rozliczenia lub zwrotu).
Informacja o warunkach pracy: 

Miejsce pracy:  Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław, al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.
Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie.

Czas pracy: ośmiogodzinny czas pracy na dobę i przeciętnie 40-godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.

Materiały i urządzenia, których pracownik będzie używał w czasie pracy: kserokopiarka, komputer, telefon służbowy (zgodnie z przepisami BHP ).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny, opatrzony własnoręcznym podpisem;
 • kwestionariusz osobowy, do pobrania tutaj --> Kwestionariusz osobowy (27kB) word zgodnie z załączonym wzorem, opatrzony datą i własnoręcznym podpisem wraz ze zgodą na przetwarzania danych osobowych;
 • kopie świadectw pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, opatrzone własnoręcznym podpisem;
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych, zgoda na przetwarzania danych osobowych.
Uwaga:

Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej, bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy i tym podobne.

Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie.

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Wymagane dokumenty należy składać w sekretariacie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław lub pocztą na adres Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko pracownik do spraw kadr i płac w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 kwietnia 2024 roku do godz. 10.00.

Oferty wysłane pocztą muszą wpłynąć do MCS Wrocław do dnia i godziny wskazanej powyżej.
Aplikacje, które wpłyną do MCS Wrocław po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczoną na stronie internetowej Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław przy al. Ignacego Jana Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław.

Załączniki:
1. Kwestionariusz osobowy (27kB) word
2. Informacja o wyniku naboru (257kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Szymon Małecki (21 marca 2024)
Opublikował: Szymon Małecki (21 marca 2024, 12:42:20)

Ostatnia zmiana: Szymon Małecki (10 kwietnia 2024, 13:53:08)
Zmieniono: wprowadzono wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 562