Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (3)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)

wybrany kandydat: Natalia Różańska, Wrocław 
uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała posiadanie odpowiednich predyspozycji, wiedzy i umiejętności gwarantujących prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na stanowisku.
Informacja o wyniku stanowi załącznik nr 2Wytworzył: Katarzyna Cieślik (4 czerwca 2024)
Wprowadził: Katarzyna Cieślik (4 czerwca 2024, 15:09:10)stanowisko:

Pracownik ds. finansowo-księgowych

miejsce pracy: Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław
termin składania dokumentów: 29 maja 2024  12:00

DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO CENTRUM SPORTU WROCŁAW 
51-612 Wrocław 
al. I. J. Paderewskiego 35 
  
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: 
  
PRACOWNIK  DS. FINANSOWO - KSIĘGOWYCH 
  
W MŁODZIEŻOWYM CENTRUM SPORTU WROCŁAW  
Do głównych zadań wykonywanych przez osobę zatrudnioną na tym stanowisku będzie należało: 
1)    prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, 
2)    ewidencja księgowa inwestycji (środków trwałych w budowie), 
3)    sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości, 
4)    rejestrowanie, dekretowanie i księgowanie faktur zakupu, 
5)    ewidencja faktur zakupu w rejestrze VAT. 


Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
 
Miejsce pracy:
Młodzieżowe Centrum Sportu Wrocław  al. Paderewskiego 35, 51 - 612 Wrocław
 
Stanowisko pracy: praca stacjonarna przy stanowisku komputerowym powyżej 4 godzin dziennie
 
Liczba etatów: 1
 
Przewidywany termin zatrudnienia: lipiec 2024
 
Wymagania niezbędne:
1.       obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych);
2.       pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3.       nieskazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4.       wykształcenie: wyższe;
5.       znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych;
6.       znajomość ustawy o Finansach Publicznych;
7.       obsługa pakietu Microsoft Office;
8.       znajomość oprogramowania Finanse Enova365 - warunek konieczny;
9.       znajomość ustawy o rachunkowości.
 
   
Wymagania dodatkowe: 
1)    znajomość zasad rachunkowości budżetowej, 
2)    samodzielność, 
3)    efektywna organizacja pracy, 
4)    dokładność, 
5)    komunikatywność, 
6)    sumienność, 
7)    zaangażowanie, 
8)    wysoka kultura osobista. 
 
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Młodzieżowym Centrum Sportu - Wrocław, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6%.
 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1)      list motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem;
2)      kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem - opatrzony datą i własnoręcznym podpisem; do pobrania tutaj -> kwestionariusz osobowy (27kB) word
3)      kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;
4)      kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe (np.: świadectwa pracy, referencje, zaświadczenia o zatrudnieniu);
5)      kopia dokumentu potwierdzająca znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
6)      oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych - opatrzone własnoręcznym podpisem;
7)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - opatrzone własnoręcznym podpisem;
8)      kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
UWAGA! Należy składać wyłącznie dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej - bez załączania dokumentów dodatkowych, takich jak: CV, kserokopii dowodu osobistego, kserokopii paszportu, kserokopii prawa jazdy itp.
 
Przekazanie przez kandydata danych osobowych i informacji wykraczających poza zakres określony w niniejszym ogłoszeniu jest wyłączną decyzją kandydata, a przekazane dane i informacje nadmiarowe nie podlegają ocenie.
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski, na koszt własny kandydata.

Wymagane dokumenty należy składać w Sekretariacie MCS, przy al. I. J.  Paderewskiego 35, 51-612 Wrocław, w  zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko ds. finansowo – księgowych w Młodzieżowym Centrum Sportu Wrocław”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia  29 maja 2024 r. do godz. 12.00.

  
W przypadku nie załączenia wymaganych w ogłoszeniu dokumentów oraz przekroczenia terminu oferta nie będzie rozpatrywana. 
  
Do dalszej rekrutacji zapraszani będą  wyłącznie wybrani kandydaci.
  
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Młodzieżowego Centrum Sportu Wrocław przy al. I. J.  Paderewskiego 35,  51-612 Wrocław.

Załączniki:
1. kwestionariusz osobowy (27kB) word
2. informacja o wynikach naboru (45kB) plik
 
 
 metryczka


Wytworzył: Katarzyna Cieślik (17 maja 2024)
Opublikował: Katarzyna Cieślik (17 maja 2024, 15:01:54)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Cieślik (4 czerwca 2024, 15:09:10)
Zmieniono: dodano wynik naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 202